Skip to content

Registrering och dataskydd

KATTOKESKUS GROUPS REGISTRERING OCH DATASKYDD

Registrering och sekretesspolicy

Detta är Kattokeskus-gruppens registrerings- och dataskyddsförklaring i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Senaste ändring 3 mai 2023.

1. Styrenhet
Kattokeskus Group [senare ”Registrator”] följande företag:
• Kattokeskus Suomi Oy; FO-nummer 3188733-7
• Kattokeskus Uusimaa Oy; FO-nummer 2989439-4
• Kattokeskus Itä-Suomi Oy; FO-nummer 2721930-1
• Kattokeskus Varsinais-Suomi Oy; FO-nummer 2864113-3
• Kattokeskus Keski-Suomi Oy; FO-nummer 2853826-9
• Kattokeskus Länsi-Uusimaa Oy; FO-nummer 2853827-7
• Kattokeskus Pirkanmaa Oy; FO-nummer 3188734-5
• Kattokeskus Huoltopalvelut Oy; FO-nummer 3333472-8

Adress: Koivistontie 1, 33960 Pirkkala, Finland
Telefon: 010 2290190
E-post: [email protected]
Kontaktperson för dataskyddsärenden: Samuli Riihimäki ([email protected])

2. Definition
Med personuppgifter avses alla uppgifter som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (hädanefter ”den registrerade personen”). En identifierbar person anses vara en fysisk person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt på grundval av identifieringsuppgifter, såsom namn, personnummer, platsinformation, identifieringsuppgifter online.

Kunden avser registrerade konsumenter och kontaktpersoner för de företag och andra enheter (nedan ”företaget”) som den personuppgiftsansvarige har en kundrelation med.
Potentiella kunder är registrerade konsumenter och kontaktpersoner till företag som den registeransvarige försöker skapa en kundrelation med.

Med intressenter avses konsumenter och kontaktpersoner till företag som den personuppgiftsansvarige har ett samarbetsförhållande med (till exempel företrädare för företag som tillhandahåller tjänster till den registeransvarige) eller annan anknytning (exempelvis mediarepresentanter som parter i informationsverksamhet).

3. Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter
Den personuppgiftsansvarige behandlar registrerade användares personuppgifter för följande ändamål (för ett eller flera samtidigt):
• Hantering, analys och utveckling av kund- och intressentrelationer
• Den registeransvarige kan använda dina personuppgifter för att hantera, analysera och utveckla den kund- eller intressentrelation som bildas direkt med dig eller det företag du representerar.
• Tillhandahålla produkter och tjänster
• Den personuppgiftsansvarige kan använda dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster, om du själv eller företaget du representerar till exempel har köpt en produkt eller tjänst av oss, använt våra digitala tjänster, prenumererat på vårt nyhetsbrev eller deltagit i installationsdemonstrationer eller andra evenemang. Personuppgifter används för att uppfylla de rättigheter och skyldigheter som baseras på avtalet eller annat åtagande mellan den personuppgiftsansvarige och kunden.
• Kundkommunikation
• Den personuppgiftsansvarige kan använda dina personuppgifter i sin kundkommunikation, till exempel för att skicka dig meddelanden relaterade till produkter och tjänster, för att informera dig om ändringar som görs i tjänster och för att begära feedback om produkter och tjänster.
• Marknadsföring
• Kontrollanten kan kontakta dig för att berätta om nya produkter, tjänster eller förmåner. Den personuppgiftsansvarige kan använda personuppgifter för att skräddarsy sina erbjudanden och tillhandahålla relevant innehåll. Detta innebär till exempel att vi kan ge rekommendationer eller visa anpassat innehåll och anpassade annonser på våra egna och tredjepartstjänster.
• Utveckling av produkter och tjänster
• Den personuppgiftsansvarige kan använda dina personuppgifter för att utveckla sina produkter och tjänster.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är följande underavsnitt i artikel 6 i EU:s dataskyddsförordning:
1. du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål;
2. behandlingen är nödvändig för genomförandet av ett kontrakt som du är part i, eller för genomförandet av åtgärder före kontraktet på din begäran;
3. behandlingen är nödvändig för att uppfylla den personuppgiftsansvariges lagstadgade skyldighet; och
4. behandling är nödvändig för att förverkliga den registeransvariges eller tredje parts legitima intressen, utom när dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter företräder sådana intressen.
Den personuppgiftsansvarige behandlar dina uppgifter för att genomföra avtalet med dig eller det företag du representerar.
Den personuppgiftsansvarige har berättigade intressen relaterade till verksamheten, såsom rätten att främja försäljningen av sina produkter och tjänster genom marknadsförings- och försäljningsmetoder, och den registeransvarige kan, baserat på det berättigade intresset, ägna sig åt direktmarknadsföring och försäljning med hjälp av din Kontaktinformation.
På grund av interna administrativa skäl har den personuppgiftsansvarige berättigade intressen enligt dataskyddsförordningen att överföra personuppgifter inom koncernen från ett aktiebolag till ett annat.
Dessutom kan den personuppgiftsansvarige behandla dina personuppgifter när det krävs enligt lagstiftning, såsom till exempel utifrån bokföringslagens lagringsskyldighet.

4. Datainnehåll i registret
De personuppgifter som samlas in av den personuppgiftsansvarige kan bland annat omfatta följande typer av uppgifter och ändringar som görs i dem:
• För-och efternamn
• kontaktinformation (postadress, e-postadress, telefonnummer)
• detaljer om renoveringsplatsen
• Byggnadstyp
• datum för genomförande av renovering
• Information om registrarens användning av digitala tjänster
• kommunikation riktad till den registrerade och relaterade aktiviteter
• alternativ för direktmarknadsföring
• Inspelningar av kundförvärvssamtal och kundtjänstrelaterade e-post- och onlinekonversationer, till exempel på sociala mediekanaler

IP-adresser till webbplatsbesökare och cookies som är nödvändiga för tjänstens funktioner behandlas utifrån ett berättigat intresse, till exempel att ta hand om informationssäkerhet och för insamling av statistiska uppgifter om webbplatsbesökare i de fall de kan betraktas som personuppgifter. Vid behov begärs samtycke separat för tredjepartscookies.

5. Regelbundna informationskällor
De uppgifter som ska sparas i registret inhämtas från kunden, t.ex. Från meddelanden som skickas via webbformulär, via e-post, telefon, via sociala medietjänster, kontrakt, kundmöten och andra situationer där kunden lämnar ut sin information. Utöver det får den personuppgiftsansvarige personuppgifter från sina koncernbolag och samarbetspartners, såsom olika finansierings-, installations- och underhållsleverantörer och andra aktörer inom byggbranschen.
Den personuppgiftsansvarige kan även få personlig information om eventuella potentiella kunder från personalen och andra kunder i syfte att kontakta dem.

Utöver ovanstående kan den personuppgiftsansvarige använda allmänt tillgängliga källor för att erhålla personuppgifter vid förvärv av nya kunder. I detta fall är grupperna av personuppgifter namn, telefonnummer och e-postadress, och den rättsliga grunden är den registeransvariges berättigade intresse (artikel 6 punkt f). Den personuppgiftsansvarige anser sig ha ett berättigat intresse av att använda personuppgifter tillgängliga från offentliga datakällor i sin egen verksamhet och produktmarknadsföring för att säkra sin konkurrenskraft i sin bransch.

6. Regelbundna överföringar av data och överföring av data utanför EU eller EES
Den personuppgiftsansvarige kommer inte att ge, sälja eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter till extern tredje part, om inte annat anges nedan.

Den personuppgiftsansvarige kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part som utför tjänster eller levererar varor till den personuppgiftsansvarige. Dessa tjänster kan till exempel vara kundservice, installations- och underhållsservice, mjukvarutjänster, researchaktiviteter, marknadsföring och producerande av event. Den registeransvarige kan dela dina personuppgifter för att samla in betalningar för produkter och tjänster, och kan till exempel överföra eller sälja obetalda fakturor till tredje part som erbjuder inkassotjänster.
Att skydda dina personuppgifter är viktigt för den personuppgiftsansvarige, varför det inte tillåter parterna i fråga att använda uppgifterna för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänsterna i fråga, och det kräver att parterna skyddar användarens personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och tillämplig lagstiftning.
Den personuppgiftsansvarige delar dina personuppgifter med partners som den registeransvarige tillsammans leder och genomför projekt med.

Den registeransvarige kan komma att dela dina personuppgifter med noggrant övervägda tredje parter för gemensamma eller oberoende direktmarknadsföringsändamål. Information kan delas för dessa ändamål endast när tredje partens planerade användningsändamål inte strider mot de användningsändamål som definieras i denna personuppgiftsansvariges sekretesspolicy.

Den personuppgiftsansvarige kan komma att dela dina personuppgifter i samband med ett företagsförvärv eller annat affärsarrangemang eller när tjänsten överförs till en annan tjänsteleverantör. Den personuppgiftsansvarige kan komma att dela dina personuppgifter på ett domstolsbeslut eller liknande.

Vid tillhandahållande av tjänster kan den registeransvarige använda resurser och servrar som finns i olika delar av världen. Den personuppgiftsansvarige kan därför komma att överföra dina personuppgifter utanför det land där tjänsterna används och eventuellt även till länder utanför EU.

7. Personuppgiftsbehandling och lagringsperioder
Den personuppgiftsansvarige behandlar dina personuppgifter i detta register så länge som den personuppgiftsansvarige har en av de grunder för databehandling som beskrivs i avsnitt 3 i denna integritetspolicy giltig, och under en rimlig tidsperiod därefter.

Behandlingstiden för olika grupper av människors personuppgifter bestäms av följande kriterier:
• konsumentkunder
• Registraren kan behandla dina personuppgifter under hela din kundrelation och under nödvändig tid efter det för att kunna hantera garanti- och felansvar.
• Efter detta kan den personuppgiftsansvarige överföra dina nödvändiga personuppgifter till marknadsföringsregistret och behandla dig som potentiell kund igen.
• företrädare för företagskunder
• Den personuppgiftsansvarige kan behandla dina personuppgifter så länge du representerar den personuppgiftsansvariges företagskund, under hela din kundrelation och under den nödvändiga tiden efter det för att hantera garanti- och felansvar.
• Efter detta kan den personuppgiftsansvarige överföra dina nödvändiga personuppgifter till marknadsföringsregistret och behandla dig igen som representant för en potentiell företagskund.
• potentiella konsumentkunder och företrädare för potentiella företagskunder
• Den personuppgiftsansvarige kan behandla dina personuppgifter tills vidare tills du blir kund eller tills du kräver att dina uppgifter raderas från den personuppgiftsansvariges marknadsföringsregister. Lagringstiden är lång eftersom våra produkter har en lång livscykel, att fatta ett köpbeslut är en lång process och det är inte vanligt att göra flera liknande köp på kort tid.
• medlemmar av intressenter
• Den personuppgiftsansvarige kan behandla dina personuppgifter så länge du är medlem i en intressentgrupp, såsom att representera den registeransvariges partner eller media.

8. Principer för registerskydd
Varsamhet iakttas vid behandling av registret och de uppgifter som behandlas med hjälp av informationssystem är ordentligt skyddade. När registerdata lagras på Internetservrar sköts den fysiska och digitala datasäkerheten för deras hårdvara i enlighet därmed. Registraren säkerställer att lagrad data samt serveråtkomsträttigheter och annan data som är avgörande för säkerheten för personuppgifter hanteras konfidentiellt och endast av de anställda vars arbetsbeskrivning det är.

9. Den registrerades rättigheter
Den registrerade personen har följande rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Tillämpningen av rättigheter i varje enskild situation beror dock på syftet och situationen för användningen av personuppgifter.
• Rätten att få tillgång till information
• Den registrerade har rätt att få bekräftelse på om den registrerades personuppgifter kommer att behandlas samt annan information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen.
Den registrerade har rätt att få tillgång till personuppgifterna och få en kopia av personuppgifterna.
• Rätten att rätta personuppgifter
• Den registrerade har med vissa begränsningar rätt att kräva rättelse eller radering av felaktiga eller felaktiga uppgifter.
• Rätten att radera personuppgifter
• I enlighet med kraven i dataskyddslagstiftningen har den registrerade rätt att begära radering av personuppgifter. På begäran kommer vi att radera personuppgifter, såvida inte lagstiftningen kräver att vi behåller dem, eller någon annan undantagsgrund enligt dataskyddslagstiftningen gäller.
• Rätten att begränsa behandlingen
• I enlighet med kraven i dataskyddslagstiftningen har den registrerade rätt att begära begränsning av behandlingen av personuppgifter i vissa situationer.
• Rätt att överföra data
• Den registrerade har rätt att kräva överföring av personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig. Rätten att överföra gäller i princip sådana personuppgifter som den registrerade har lämnat till den registeransvarige i ett strukturerat och maskinläsbart format, och vars behandling grundar sig på den registrerades samtycke eller samtycke, och vars behandling sker automatiskt.
• Rätt att invända mot behandling
• Den registrerade har rätt att, i enlighet med dataskyddslagstiftningens krav, invända mot behandling av personuppgifter utifrån berättigade intressen, inklusive profilering. Vi kan avslå begäran om behandlingen är nödvändig för att tillgodose den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts tvingande och legitima intressen. Den registrerade har dock alltid rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och profilering relaterad till direktmarknadsföring.
• Rätten att återkalla samtycke
• Om behandlingen av personuppgifter baseras på samtycke från den registrerade har den registrerade rätt att återkalla sitt samtycke. Återkallande av samtycke har ingen effekt på den behandling som utförs innan det.

10. Utövande av rättigheter
Du kan skicka en förfrågan angående den registrerade personens rättigheter per brev eller e-post med hjälp av kontaktuppgifterna som nämns i denna integritetspolicy.

Identiteten kontrolleras innan begäran behandlas. Begäran kommer att besvaras inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad). Om begäran inte kan godkännas meddelas avslaget separat.

11. Ändringar av dataskyddsförklaringen
Denna sekretesspolicy kan behöva ändras då och då. Ändringar kan också baseras på ändringar i dataskyddslagstiftningen. Ändringar kan göras utan meddelande eller den registrerades samtycke. Vi uppmanar dig därför att regelbundet kontrollera integritetspolicyn för att upptäcka ändringar. Den senaste versionen finns tillgänglig på vår hemsida.

Search